Ogłaszamy postępowanie wyboru na „Generalnego wykonawcę usługi badawczej” w ramach projektu pt: „Opracowanie aktywnego podłoża profesjonalnego szansą firmy Ark-Pol”
Oferta winna być:
1. Wypełniona pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego
2. Spełniać kryteria formalne określone w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Spełniać wymogi techniczne określone w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Złożona w formie pisemnej do dnia 20.12.2015r. do godziny 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

procedura wyboru